Montessori Moj Svet

POČITNIŠKE DEJAVNOSTI

POČITNIŠKE DEJAVNOSTI V OSRČJU NARAVE ZA OTROKE OD 4 - 9 LET

Pripravljamo program počitniških dejavnosti za otroke med 4 in 9.letom starosti, kateri bo vključeval elemente montessori, gibanje na prostem, ustvarjalne in kreativne delavnice.
Dobrodošli tudi dvojezični otroci in vsi angleško govoreči otroci!

Kaj bodo otroci lahko doživeli?
- Preživljanje časa na prostem, raziskovanje okolice in spletanje novih prijateljstev
- Sprehode do Zbiljskega jezera, hranjenje in opazovanje labodov in drugih živali, ki živijo tam
- Dopoldanske montessori dejavnosti pripravljene na prostem
- Zabavna angleščina
- Branje pod krošnjami
- Lov na skriti zaklad
- Vodne igre
- Likovna umetnost na prostem
- Preprosti znanstveni poizskusi
- Priprava lutkovne predstave po otroških idejah in zamislih

Lokacija?
V prijetnem okolju in zavetju gozda v Zbiljah. Hiša ima ogromen vrt in bližino gozda tako, da imajo otroci res možnost svobodnega gibanja in raziskovanja. V neposredni bližini je tudi kmetija s konji, tako da se ves čas kaj zanimivega dogaja. Čas bomo preživljali zunaj, če pa bi nam vreme nagajalo pa imamo dovolj notranjih površin za izvedbo zgoraj opisanih dejavnosti.

Kdaj se bomo družili?
16.7. - 20.7. 2018 – PRVI TERMIN
23.7. - 27.7.2018 – DRUGI TERMIN
30.7. - 3.8.2018 – TRETJI TERMIN
6.8. - 10.8.2018 – ČETRTI TERMIN

Dejavnosti bodo potekale vsak dan od 7.30 -16.30.

SUMMER ACTIVITIES

SUMMER ACTIVITIES IN THE HEARTH OF NATURE FOR CHILDREN FROM 4 - 9 YEARS

We are preparing a holiday activities program for children between the ages of 4 and 9, which will include montessori elements, outdoor activities, creative workshops and many more.
Welcome bilingual children and all English-speaking children!

What can children experience here?
- Spending time outdoors, exploring the surroundings and making new friendships
- Trips to Zbilje Lake, feeding and observing swans and other animals living there
- Montessori outdoor activities
- Funny English (songs, book and plays)
- Reading under the canopy
- Hunt for a hidden treasure
- Water games
- Outdoor arts
- Simple scientific experiments
- Preparing a puppet show created by children

Location?
In a pleasant environment and shelter of the forest in Zbilje, near the lake. The house has a huge garden and a proximity to the forest so that children have all freedom to move and explore. In the nearness of our house there is also a farm with horses which we will visit. If there will be a bad weather, we have enough interior surfaces to carry out the activities described above.

Summer activities cycles?
16.7. - 20.7. 2018 - FIRST CYCLE
23.7. - 27.7.2018 - SECOND CYCLE
30.7. - 3.8.2018 - THIRD CYCLE
6.8. - 10.8.2018 – FOURTH CYCLE

We start welcoming children from 7.30am and we say goodbye the latest at 4.30 pm every day.

Prijave zbiramo do 30.6.2018 !

Kdo smo?
Animacije bova izvajali dve pedagoginji montessori, mami in predvsem ženski z dolgoletnimi izkušnjami z otroki na različnih področjih. Idej in energije nama ne zmanjka, tako da se veseliva vaših otrok, da skupaj preživimo aktivne, zabavne, poučne in predvsem zabavne počitniške dni.

Hrana?
Zagotovili bomo zdrave in uravnotežene obroke iz lokalnega okolja. Ob prihodu otroke pričakata sadje in napitki, zato priporočamo zajtrk doma. Ob 10h bomo imeli malico, ob 12h pa pojedli kosilo. Med 14-15h pa bodo otroci imeli na voljo še popoldansko malico.
V primeru, da imate posebne želje, lahko vaš otrok hrano prinese tudi s seboj.

Počitek?
Otroci bodo imeli po kosilu zagotovljen počitek. Brali bomo knjige, poslušali glasbo, naravo ali pravljice... v kolikor pa bi kdo želel zaspati mu bomo to tudi omogočili.

Cena?
1 dan- 40 eur
2-4 dni- 35 eur/dan
5 ali več dni 30 eur/ dan

Plačilo izvedete ob prijavi na naš TRR.

Bratci in sestrice?
2. otrok iz družine prejme 15% popust. Tretji pa 20% popust od polne cene dogodka.

Vračilo denarja v primeru odpovedi?
Pridružujemo si pravico izvajanja programa ob zadostnem številu prijav. V kolikor je premajhno število prijav na željeni termin vam ponudimo drugi termin. V kolikor vam drug termin ne odgovarja, prejmete plačilo v celoti nazaj .
V primeru bolezni in preostalih neizogibnih situacijah (1. odstavek 153. člena Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 83/01), lahko prestavite udeležbo na drug prosti termin v istem koledarskem letu brez dodatnih stroškov.
Roki in stroški odpovedi brez upravičenega razloga:
• odpoved med 30 in 20 dni pred dogodkom – 50% vrednost termina
• odpoved med 19 in 10 dnevi pred dogodkom – 60% vrednost termina
• odpoved med 9 in 5 dnevi pred dogodkom – 80% vrednost termina
• odpoved manj kot 4 dni pred dogodkom – 100% vrednost termina

Pohitite s prijavo, zbiramo jih do 30.6. na info@moj-svet.com ali 031/705 146 ali 031/621 003

Send us your application by 30.6.2018!


Who we are?
Animations will be performed by two Montessori teachers, moms and especially women with many years of experience with children in different fields. We have lots of ideas and energy so we are looking forward to your children. We believe we will spend active, creative, fun and educational vacation days together!

Food?
We will provide healthy and balanced meals from the local environment. On arrival children can expect fruit and drinks, so we recommend a breakfast at home. At 10 o'clock we will have lunch and at 12 o'clock will be lunch. At 2 -3pm children will have a midday meal.
Your child can also bring their food in case you have a special wish.

Afternoon rest / nap?
Children will take a rest after lunch. We will read books, listen to music, nature or fairy tales ... if somebody wants to fall asleep, we will allow him to do so.

Price?
1 day - 40 eur
2-4 days- 35 eur / day
5 or more days 30 eur / day

Brothers and sisters?
First sibling receives a 15% discount.
Second sibling has a 20% discount from the full price of the event.

Refund of money in case of cancellation?
We take the right to implement the program with a sufficient number of applications. If there are not enough applications to the desired date, we will offer you another term. If your child cannot attend another term you will receive a full refund.
In case of illness and the remaining unavoidable situations (Art. 153.1 of the Code of Obligations (Official Gazette of the Republic of Slovenia, No. 83/01), you may transfer your participation to another free term in the same calendar year without additional costs.
Time limits and cancellation costs without justified reason:
• cancellation between 30 and 20 days before the event - 50% value of the term
• cancellation between 19 and 10 days prior to the event - 60% value of the term
• cancellation between 9 and 5 days before the event - 80% value of the term
• cancellation less than 4 days before the event - 100% value of the term


We invite you to send your application, we collect them by 30.6.!!!


031/705 146
031/621 003

Kontaktirajte nas

Telefon: 031 705 146
Telefon: 031 621 003
Email: 

Spremljajte nas

Spremljajte nas lahko preko Facebook profila in preko Instagrama:

Pišite nam:

© 2021 by Moj Svet. Vse pravice pridržane.